A szervezet

A Kamara feladatait az Alapszabály szerint létrehozott területi szervezetei, valamint országos szervezete útján látja el. A területi szervezetek képviseleti és ügyintéző szervei határozatainak meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályoknak, továbbá az Alapszabálynak, és nem lehetnek ellentétesek a küldöttközgyűlés és az országos elnökség határozataival.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete

MEGYEI  ELNÖK

 Dr. Nyíri László

MEGYEI  ALELNÖKÖK

Dr. Dabasi Halász Zsigmond

Dr. Majoros Krisztina

MEGYEI  ELNÖKSÉG TAGJAI

Dr. Argay Márton László PhD

Dr. Csengő Adrienn

Dr. Márton Albert

Misóné dr. Boholy Zsuzsanna

Dr. Prokop-Czikora Lívia

Puhlné dr. Csepregi Edit

ETIKAI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Gulyás Tiborné

ETIKAI BIZOTTSÁG TAGJAI

Antalócziné dr. Sárik Gizella

Dr. Baloghné dr. Kormos Ella

Dr. Gulyás-Imri Krisztina

Kónyáné dr. Bodnár Eszter

Menszátor T. Ádám

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE

Dr. Balogh Tibor

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI

Dr. Pesti Ferenc

Dr. Pintér Anna

Dr. Valkó Krisztina

ORSZÁGOS  KÜLDÖTTEK

Dr. Balogh Tibor                                                        Dr. Márton Albert

Dr. Csengő Adrienn                                                    Dr. Márton Albertné

Dr. Dabasi Halász Zsigmond                                        Dr. Nyíri László

Dr. Fábián András                                                      Puhlné dr. Csepregi Edit

Gulyás Tiborné                                                          Dr. Tóthné Wieland Ildikó

Kovácsné dr. Bán Szilvia                                             Dr. Valkó Krisztina

Dr. Majoros Krisztina 

B.-A.-Z. megyei területi küldöttek:

Ide kattintva megtekinthető a lista

    


Valamennyi megyében és a fővárosban képviseleti, ügyintéző szervekkel, valamint önálló
költségvetéssel rendelkező területi szervezetek működnek, továbbá a kórházi – klinikai gyógyszerész tagjai részére a területi szervezetekkel azonos jogállású, egyetlen területi szervezet jöt létre a közelmúltban.

A területi szervezetek önálló jogi személyek, elnevezésükben utalni kell azok illetékességi területére.

A kórházi - klinikai területi szervezet illetékessége az egész országra kiterjed. A kórházi – klinikai területi szervezet szakmai illetékességi területe az intézeti gyógyszerellátásra vonatkozik, az nem terjed ki a közvetlen lakossági gyógyszerellátásra.

A területi szervezet képviseleti szervként közgyűlésből vagy küldöttgyűlésből, ügyintéző szervként elnökségből, felügyelő bizottságból, valamint etikai bizottságból áll. A területi szervezet ügyviteli szerve a titkárság, mely a területi ügyviteli vezető (titkárságvezető)
irányítása alatt működik.

A területi szervezet illetékességi területén ellátja a jogszabályokban és az Alapszabályban
részére meghatározott feladatokat.


 

A területi szervezetek feladataik körében:
a)
illetékességi területükön az országos elnökség előzetes megkeresése és felkérése alapján közreműködnek az országos elnökség kizárólagos hatáskörébe utalt véleményezési jogkörök gyakorlásának elősegítésében, különös tekintettel az egészségügyi dolgozók szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetőleg valamennyi, a gyógyszerellátást egyéb módon érintő jogszabály, valamint megyei, fővárosi önkormányzati döntések tervezetei;
ab)
az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő helyi egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések tervezetei;
ac) a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározásával kapcsolatos előterjesztések;
b)
felkérésre, kijelölt szervük útján szakértőként részt vehetnek az adott egészségügyi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások területi szintű minőségi ellenőrzésében;
c)
nyilvántartást vezetnek tagjaikról; az egységes tagnyilvántartás biztosítása érdekében a
nyilvántartott adatokról rendszeres adatszolgáltatást teljesítenek az országos hivatal részére;
d)
közreműködnek a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának
ellenőrzésében, továbbképzést szervezhetnek;
e)
feladatkörükben együttműködnek az egészségügy területén fővárosi, megyei, helyi szinten
működő tarsadalmi szervezetekkel, véleményük, illetve döntéseik kialakításába – szükség
szerint – bevonják az érintett egészségügyi érdekképviseleti szerveket;
f) ellátják azokat a további feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörükbe utal, illetve azokat
az érintettek megállapodása alapján átadott feladatokat, amelyek átvételét helyi, megyei,
fővárosi önkormányzati vagy egészségbiztosítási szervektől jogszabály nem tiltja;
g)
az érintettek kezdeményezésére egyeztető eljárást folytathatnak le tagjaik körében az
egészségügyi tevékenység gyakorlásával összefüggő vitás kérdésekben;
h)
helyi, területi szinten kapcsolatot létesíthetnek és tarthatnak fenn a magyar gyógyszerészet
tudományos és érdekképviseleti szerveivel, a gyógyszerésztudományi karok hallgatói
önkormányzataival;
i)
a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő ügyekben tagjaik számára jogi, szakmai és
gazdasági tanácsadást szervezhetnek;
j)
meghatározott célok megvalósítása érdekében a területi szervezet bevételeiből elkülönített
pénzalapokat hozhatnak létre;
k)
a Kamara céljaival és feladataival összefüggő tudományos és szakmai rendezvény
eket bonyolíthatnak le;
l)
dönthetnek más megyével közös területi szervezet létrehozásáról.


 

A területi szervezet közgyűlése/küldöttgyűlése

A területi szervezet képviseleti szerve a közgyűlés, amely – ha azt a területi szervezet tagjainak
az Alapszabályban meghatározott száma indokolja – küldöttgyűlés formájában is egszervezhető.
Ha a területi szervezet nyilvántartott tagjainak létszáma a 200 főt eléri, a közgyűlés küldöttgyűlés formájában is működhet. Megyei szervezetünk küldöttgyűlés formájában működik.

A közgyűlés/küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)
területi szervezet részletes ügyrendjének elfogadása, a területi felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása,
b)
minden év április hónap 30. napjáig a területi szervezet éves költségvetésének és az előző évi
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónak az elfogadása,
c)
a területi szervezet elnöke, a területi szervezet alelnöke(i), a területi szervezet elnöksége nem
tisztségviselő tagjai, a területi etikai bizottság elnöke és tagjai, a területi felügyelő bizottság elnöke és tagjai, valamint az országos küldöttek megválasztása,
d)
döntés a területi szociális alap és más elkülönített pénzalapok létrehozásáról,
e)
döntés a területi szervezet vállalkozásban való részvételéről, gazdasági társaság, nonprofit
társaság alapításáról, ahhoz történő csatlakozásról, alapítvány, közhasznú szervezet létrehozásáról vagy az ahhoz történő csatlakozásról,
f)
minden év április hónap 30. napjáig a területi etikai bizottság és a területi felügyelő bizottság
éves jelentésének elfogadása,
g)
a területi szervezet tisztségviselői részére tiszteletdíj ra való jogosultság megállapítása, a
tiszteletdíj maximumának meghatározása,
h)
a jogszabályokban, az Alapszabályban, valamint a küldöttközgyűlés határozataiban előírt
egyéb feladatok ellátása.
A területi elnökségnek a közgyűlést/küldöttgyűlést szükség szerint, de legalább évente kétszer
össze kell hívni.
A közgyűlést/küldöttgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt:
a)
az országos felügyelő bizottság elnöke, valamint a területi felügyelő bizottság elnöke –az ok és
a cél megjelölésével – a területi szervezet elnökségénél írásban indítványozza,
b)
a területi szervezet tagságánakegyötöde, ha a területi szervezetnél nyilvántartott tagok
száma 1000 fő felett van, úgy a tagok 10%-a – az ok és cél megjelölésével – a területi szervezet
elnökségénél írásban indítványozza,
c)
a küldöttközgyűlés, vagy a bíróság elrendeli.

A közgyűlés/küldöttgyűlés, a választói gyűlések kivételével, határozatképes, ha a tagok
/küldöttek több mint a fele jelen van. A közgyűlést/küldöttgyűlést határozatképtelenség
esetén – változatlan napirenddel – legkésőbb 8 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok
legalább 10%-a jelen van, és az ismételten összehívott küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult küldötteknek legalább 25%-a jelen van.


 

A területi szervezet elnöksége

A területi szervezet képviseleti szerve a jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott
feladatok ellátására titkos szavazással, négyévi időtartamra területi elnökséget választ, amely az új területi elnökség megválasztásáig látja el feladatait. A területi szervezet képviseleti szerve a
területi elnökségbe tisztségviselőként 1 elnököt, legfeljebb 3 alelnököt, és nem tisztségviselő tagként annyi elnökségi tagot választ, hogy a területi szervezet elnöksége létszáma legalább 9 fő, de legfeljebb 11 fő legyen.
A területi szervezetnél megválasztásra kerülő alelnökök és nem tisztségviselő tagok számát
– a területi szervezet taglétszámához és az ellátott feladatokhoz igazodóan – a területi szervezet
ügyrendjében kell megállapítani.

A területi szervezet elnökségének kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)
dönt a tagfelvételről,
b)
írásbeli határozatban állást foglal a tagsági viszony megszüntetéséről,
c)
minden év március hónap 31. napjáig a közgyűlés/küldöttgyűlés elé terjeszti a területi
szervezet éves költségvetését, valamint az előző évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót,
d)
jóváhagyja a területi szervezet hivatali és munkaszervezetének szervezetéről és
működéséről szóló szabályzatot,
e)
a közgyűlés/küldöttgyűlés határozata alapján tiszteletdíjra jogosultságot szerzett
tisztségviselők részére, a határozat által megjelölt maximális mértéken belül tiszteletdíjat
állapíthat meg,
f)
az elfogadott éves költségvetés keretei között költségtérítést állapíthat meg,
g)
munkabizottságokat hozhat létre,
h)
gyakorolja a területi titkárságvezető felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével
kapcsolatos jogokat,
i)
ellátja a jogszabályokban, az Alapszabályban, a területi és az országos képviseleti szervek
htározataiban hatáskörébe utalt feladatokat.

A területi szervezet elnöksége szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal tart ülést.
Össze kell hívni a területi szervezet elnöksége ülését, ha azt:
a)
legalább három elnökségi tag együttesen írásban, ok és cél megjelölésével a területi szervezet
elnökénél indítványozza,
b)
az országos felügyelő bizottság – az ok és cél megjelölésével – határozatával elrendeli,
c)
a területi felügyelő bizottság elnöke – az ok és cél megjelölésével – írásban indítványozza.
.
A területi szervezet elnöksége ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek:
a)
az országos szervezet tisztségviselői,
b)
az országos hivatalvezető,
c)
a területi etikai bizottság elnöke,
d)
a területi felügyelő bizottság elnöke,
e)
a területi titkárságvezető.

A területi szervezet elnökének feladatai:
a)
önállóan képviseli a területi szervezetet,
b)
a területi szervezet bankszámlája feletti rendelkezési jogot a területi titkárságvezetővel vagy
a területi szervezet elnöksége meghatalmazott tagjával együttesen gyakorolja,
c)
összehívja és vezeti a közgyűlés/küldöttgyűlés, valamint a területi szervezet elnöksége üléseit,
d)
a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésével és megszüntetésével
kapcsolatos jogok kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat a területi titkárságvezető felett.

A területi szervezet elnökét akadályoztatás esetén az általa kijelölt alelnök helyettesíti.


 

A területi szervezet felügyelő bizottsága

A területi szervezet ellenőrző szerve az elnökből, mint tisztségviselőből, és a legfeljebb 5 nem
tisztségviselő tagból álló területi felügyelő bizottság. A területi felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés/küldöttgyűlés választja 4 évre.

A területi szervezet felügyelő bizottságába megválasztásra kerülő nem tisztségviselő tagok számát a területi szervezet ügyrendjében kell megállapítani.

A területi szervezet felügyelő bizottsága maga határozza meg ügyrendjét, melyet a területi
szervezet képviseleti szerve hagy jóvá. A területi szervezet felügyelő bizottságának ügyrendje nem lehet ellentétes az országos felügyelő bizottság ügyrendjében foglaltakkal.

A területi szervezet felügyelő bizottsága jogosult és egyben köteles rendszeres időközönként
vizsgálni a területi szervezet önkormányzati, pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét.
Megvizsgálja a területi szervezet éves költségvetésének tervezetét, valamint az előző évi
költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést. Állásfoglalását köteles a közgyűlés/küldöttgyűlés elé terjeszteni.

A területi szervezet felügyelő bizottsága ellenőrzése során jogosult a területi szervezet
valamennyi egységénél az ügyiratokba betekinteni, arról másolatot kérni. A területi szervezet
minden tisztségviselője és alkalmazottja köteles a felügyelő bizottság által kért adatokat
rendelkezésére bocsátani.

A területi szervezet felügyelő bizottsága határidő kitűzésével felhívja az intézkedésre
jogosultakat az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére.
Ha a területi szervezet felügyelő bizottsága felhívására az intézkedésre jogosultak nem teszik meg a szabály szerű működés helyreállításához szükséges intézkedéseket, a területi szervezet
felügyelő bizottsága 30 napon belül jogosult a közgyűlés/küldöttgyűlés vagy a területi szerve
zet elnöksége rendkívüli ülésének összehívását indítványozni.

A területi szervezet felügyelő bizottságának elnöke tanácskozási joggal részt vesz a
közgyűlés/küldöttgyűlés és a területi szervezet elnöksége ülésein. A területi szervezet
felügyelő bizottsága tevékenységéről évente egy alkalommal jelentést ad a közgyűlésnek/küldöttgyűlésnek.


 

A területi szervezet etikai bizottsága

A területi szervezet etikai bizottsága a közgyűlés/küldöttgyűlés által választott tisztségviselőnek minősülő elnökből és 5 nem tisztségviselő tagból áll.
Az Alapszabályban és az Etikai Kódexben meghatározott módon lefolytatja az első fokú etikai eljárást. Továbbá közreműködik a szakmai és etikai normák kialakításában.
Feladatát a vonatkozó jogszabályok, valamint az Etikai Kódex Magyar Gyógyszerészi Kamara és az Alapszabály előírásai szerint látja el.
A területi szervezet etikai bizottságának elnöke évente egy alkalommal jelentést tesz a
közgyűlésnek/küldöttgyűlésnek a bizottság tevékenységéről.


 

A területi szervezet ügyviteli szerve (titkárság), a titkárságvezető

A területi képviseleti, illetőleg ügyintéző kamarai szervek, vagy azok valamely tisztségviselőjének kizárólagos hatáskörébe nem tartozó területi kamarai feladatok irányítására,
illetve összehangolására területi ügyviteli feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: titkárság)
működik.

A titkárság vezetését a területi elnökséggel munkaviszonyban álló titkárságvezető látja el. A
titkárságvezető felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos jogokat a
területi szervezet elnöksége, az egyéb munkáltatói jogokat a területi szervezet elnöke gyakorolja.

A titkárságvezető feladatai:
a)
gyakorolja a területi szervezetnek az irányítása alá tartozó – az Alapszabály, illetve az ügyrend
szerint létrehozott – titkárságánál foglalkoztatott munkavállalók felett a munkáltatói
jogokat,
b)
szervezi, irányítja a területi szervezet gazdálkodásával, ügyvitelével és szolgáltatásaival
kapcsolatos feladatok ellátását, az országos szervek, valamint a területi szervezet képviseleti és
ügyintéző szervei határozatainak végrehajtását,
c)
gondoskodik a területi szervezet éves költségvetésének, illetve az előző évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolónak az előkészítéséről,
d)
feladatkörében eljár a területi szervezet nevében,
e)
ellátja a területi szervezet ügyrendjében, valamint a területi szervezet elnöksége által
meghatározott feladatokat.

Utolsó frissítés: PPMCESTE_szeptember+0200Rszept.PMCEST_1C20 |