A szervezet

 

A területi szervezet felügyelő bizottsága

A területi szervezet ellenőrző szerve az elnökből, mint tisztségviselőből, és a legfeljebb 5 nem
tisztségviselő tagból álló területi felügyelő bizottság. A területi felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés/küldöttgyűlés választja 4 évre.

A területi szervezet felügyelő bizottságába megválasztásra kerülő nem tisztségviselő tagok számát a területi szervezet ügyrendjében kell megállapítani.

A területi szervezet felügyelő bizottsága maga határozza meg ügyrendjét, melyet a területi
szervezet képviseleti szerve hagy jóvá. A területi szervezet felügyelő bizottságának ügyrendje nem lehet ellentétes az országos felügyelő bizottság ügyrendjében foglaltakkal.

A területi szervezet felügyelő bizottsága jogosult és egyben köteles rendszeres időközönként
vizsgálni a területi szervezet önkormányzati, pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét.
Megvizsgálja a területi szervezet éves költségvetésének tervezetét, valamint az előző évi
költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést. Állásfoglalását köteles a közgyűlés/küldöttgyűlés elé terjeszteni.

A területi szervezet felügyelő bizottsága ellenőrzése során jogosult a területi szervezet
valamennyi egységénél az ügyiratokba betekinteni, arról másolatot kérni. A területi szervezet
minden tisztségviselője és alkalmazottja köteles a felügyelő bizottság által kért adatokat
rendelkezésére bocsátani.

A területi szervezet felügyelő bizottsága határidő kitűzésével felhívja az intézkedésre
jogosultakat az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére.
Ha a területi szervezet felügyelő bizottsága felhívására az intézkedésre jogosultak nem teszik meg a szabály szerű működés helyreállításához szükséges intézkedéseket, a területi szervezet
felügyelő bizottsága 30 napon belül jogosult a közgyűlés/küldöttgyűlés vagy a területi szerve
zet elnöksége rendkívüli ülésének összehívását indítványozni.

A területi szervezet felügyelő bizottságának elnöke tanácskozási joggal részt vesz a
közgyűlés/küldöttgyűlés és a területi szervezet elnöksége ülésein. A területi szervezet
felügyelő bizottsága tevékenységéről évente egy alkalommal jelentést ad a közgyűlésnek/küldöttgyűlésnek.