A szervezet

 

A területi szervezetek feladataik körében:
a)
illetékességi területükön az országos elnökség előzetes megkeresése és felkérése alapján közreműködnek az országos elnökség kizárólagos hatáskörébe utalt véleményezési jogkörök gyakorlásának elősegítésében, különös tekintettel az egészségügyi dolgozók szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetőleg valamennyi, a gyógyszerellátást egyéb módon érintő jogszabály, valamint megyei, fővárosi önkormányzati döntések tervezetei;
ab)
az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő helyi egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések tervezetei;
ac) a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározásával kapcsolatos előterjesztések;
b)
felkérésre, kijelölt szervük útján szakértőként részt vehetnek az adott egészségügyi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások területi szintű minőségi ellenőrzésében;
c)
nyilvántartást vezetnek tagjaikról; az egységes tagnyilvántartás biztosítása érdekében a
nyilvántartott adatokról rendszeres adatszolgáltatást teljesítenek az országos hivatal részére;
d)
közreműködnek a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának
ellenőrzésében, továbbképzést szervezhetnek;
e)
feladatkörükben együttműködnek az egészségügy területén fővárosi, megyei, helyi szinten
működő tarsadalmi szervezetekkel, véleményük, illetve döntéseik kialakításába – szükség
szerint – bevonják az érintett egészségügyi érdekképviseleti szerveket;
f) ellátják azokat a további feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörükbe utal, illetve azokat
az érintettek megállapodása alapján átadott feladatokat, amelyek átvételét helyi, megyei,
fővárosi önkormányzati vagy egészségbiztosítási szervektől jogszabály nem tiltja;
g)
az érintettek kezdeményezésére egyeztető eljárást folytathatnak le tagjaik körében az
egészségügyi tevékenység gyakorlásával összefüggő vitás kérdésekben;
h)
helyi, területi szinten kapcsolatot létesíthetnek és tarthatnak fenn a magyar gyógyszerészet
tudományos és érdekképviseleti szerveivel, a gyógyszerésztudományi karok hallgatói
önkormányzataival;
i)
a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő ügyekben tagjaik számára jogi, szakmai és
gazdasági tanácsadást szervezhetnek;
j)
meghatározott célok megvalósítása érdekében a területi szervezet bevételeiből elkülönített
pénzalapokat hozhatnak létre;
k)
a Kamara céljaival és feladataival összefüggő tudományos és szakmai rendezvény
eket bonyolíthatnak le;
l)
dönthetnek más megyével közös területi szervezet létrehozásáról.